Ticket #414: cfg.patch

File cfg.patch, 9.0 KB (added by kazushi, 11 years ago)
Line 
1¶ŠÄ̀βŒ°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡Œ: cfg_org/.svn€Ècfg/.svn
2diff -cN cfg_org/encoder_intra_he10.cfg cfg/encoder_intra_he10.cfg
3*** cfg_org/encoder_intra_he10.cfg      2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
4--- cfg/encoder_intra_he10.cfg  2012-04-06 18:51:25.080418860 +0900
5***************
6*** 33,40 ****
7  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
8  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
9  RDOQ                          : 1           # RDOQ
10! ChromaQpOffset                : 0           # ChromaQPOffset
11! ChromaQpOffset2nd             : 0           # ChromaQPOffset2nd
12 
13  #=========== Entropy Coding ============
14  #=========== Deblock Filter ============
15--- 33,40 ----
16  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
17  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
18  RDOQ                          : 1           # RDOQ
19! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
20! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
21 
22  #=========== Entropy Coding ============
23  #=========== Deblock Filter ============
24diff -cN cfg_org/encoder_intra_main.cfg cfg/encoder_intra_main.cfg
25*** cfg_org/encoder_intra_main.cfg      2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
26--- cfg/encoder_intra_main.cfg  2012-04-06 18:52:25.251238597 +0900
27***************
28*** 33,40 ****
29  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
30  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
31  RDOQ                          : 1           # RDOQ
32! ChromaQpOffset                : 0           # ChromaQPOffset
33! ChromaQpOffset2nd             : 0           # ChromaQPOffset2nd
34 
35  #=========== Entropy Coding ============
36 
37--- 33,40 ----
38  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
39  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
40  RDOQ                          : 1           # RDOQ
41! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
42! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
43 
44  #=========== Entropy Coding ============
45 
46diff -cN cfg_org/encoder_lowdelay_P_he10.cfg cfg/encoder_lowdelay_P_he10.cfg
47*** cfg_org/encoder_lowdelay_P_he10.cfg 2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
48--- cfg/encoder_lowdelay_P_he10.cfg     2012-04-06 19:15:48.071161520 +0900
49***************
50*** 39,46 ****
51  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
52  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
53  RDOQ                          : 1           # RDOQ
54! ChromaQpOffset                : 0           # ChromaQPOffset
55! ChromaQpOffset2nd             : 0           # ChromaQPOffset2nd
56 
57  #=========== Entropy Coding ============
58  #=========== Deblock Filter ============
59--- 39,46 ----
60  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
61  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
62  RDOQ                          : 1           # RDOQ
63! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
64! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
65 
66  #=========== Entropy Coding ============
67  #=========== Deblock Filter ============
68diff -cN cfg_org/encoder_lowdelay_P_main.cfg cfg/encoder_lowdelay_P_main.cfg
69*** cfg_org/encoder_lowdelay_P_main.cfg 2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
70--- cfg/encoder_lowdelay_P_main.cfg     2012-04-06 19:16:47.060624388 +0900
71***************
72*** 39,46 ****
73  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
74  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
75  RDOQ                          : 1           # RDOQ
76! ChromaQpOffset                : 0           # ChromaQPOffset
77! ChromaQpOffset2nd             : 0           # ChromaQPOffset2nd
78 
79  #=========== Entropy Coding ============
80  #=========== Deblock Filter ============
81--- 39,46 ----
82  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
83  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
84  RDOQ                          : 1           # RDOQ
85! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
86! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
87 
88  #=========== Entropy Coding ============
89  #=========== Deblock Filter ============
90diff -cN cfg_org/encoder_lowdelay_he10.cfg cfg/encoder_lowdelay_he10.cfg
91*** cfg_org/encoder_lowdelay_he10.cfg   2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
92--- cfg/encoder_lowdelay_he10.cfg       2012-04-06 19:20:33.926710406 +0900
93***************
94*** 39,46 ****
95  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
96  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
97  RDOQ                          : 1           # RDOQ
98! ChromaQpOffset                : 0          # ChromaQPOffset
99! ChromaQpOffset2nd             : 0          # ChromaQPOffset2nd
100 
101  #=========== Entropy Coding ============
102  #=========== Deblock Filter ============
103--- 39,46 ----
104  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
105  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
106  RDOQ                          : 1           # RDOQ
107! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
108! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
109 
110  #=========== Entropy Coding ============
111  #=========== Deblock Filter ============
112diff -cN cfg_org/encoder_lowdelay_main.cfg cfg/encoder_lowdelay_main.cfg
113*** cfg_org/encoder_lowdelay_main.cfg   2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
114--- cfg/encoder_lowdelay_main.cfg       2012-04-06 19:21:24.695712755 +0900
115***************
116*** 39,46 ****
117  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
118  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
119  RDOQ                          : 1           # RDOQ
120! ChromaQpOffset                : 0           # ChromaQPOffset
121! ChromaQpOffset2nd             : 0           # ChromaQPOffset2nd
122 
123  #=========== Entropy Coding ============
124  #=========== Deblock Filter ============
125--- 39,46 ----
126  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
127  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
128  RDOQ                          : 1           # RDOQ
129! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
130! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
131 
132  #=========== Entropy Coding ============
133  #=========== Deblock Filter ============
134diff -cN cfg_org/encoder_randomaccess_he10.cfg cfg/encoder_randomaccess_he10.cfg
135*** cfg_org/encoder_randomaccess_he10.cfg       2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
136--- cfg/encoder_randomaccess_he10.cfg   2012-04-06 19:22:32.091056275 +0900
137***************
138*** 43,50 ****
139  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
140  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
141  RDOQ                          : 1           # RDOQ
142! ChromaQpOffset                : 0           # ChromaQPOffset
143! ChromaQpOffset2nd             : 0           # ChromaQPOffset2nd
144 
145  #=========== Entropy Coding ============
146 
147--- 43,50 ----
148  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
149  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
150  RDOQ                          : 1           # RDOQ
151! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
152! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
153 
154  #=========== Entropy Coding ============
155 
156diff -cN cfg_org/encoder_randomaccess_main.cfg cfg/encoder_randomaccess_main.cfg
157*** cfg_org/encoder_randomaccess_main.cfg       2012-04-06 17:00:29.000000000 +0900
158--- cfg/encoder_randomaccess_main.cfg   2012-04-06 19:23:19.257197164 +0900
159***************
160*** 43,50 ****
161  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
162  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
163  RDOQ                          : 1           # RDOQ
164! ChromaQpOffset                : 0           # ChromaQPOffset
165! ChromaQpOffset2nd             : 0           # ChromaQPOffset2nd
166 
167  #=========== Entropy Coding ============
168 
169--- 43,50 ----
170  MaxCuDQPDepth                 : 0           # Max depth of a minimum CuDQP for sub-LCU-level delta QP
171  DeltaQpRD                     : 0           # Slice-based multi-QP optimization
172  RDOQ                          : 1           # RDOQ
173! CbQpOffset                    : 0           # CbQPOffset
174! CrQpOffset                    : 0           # CrQPOffset
175 
176  #=========== Entropy Coding ============
177 
178¶ŠÄ̀βŒ°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡Œ: cfg_org/per-sequence€Ècfg/per-sequence